Learn Yoruba for Beginners – Lesson 11 : Numbers in Yoruba ( 1 – 20)

Introduction

Numbers in Yoruba

For the pronunciation, please refer to this youtube video.

Number Yoruba
1 oókan / ọ̀kan
2 eéjì / èjì
3 ẹẹ́ta / ẹ̀ta
4 ẹẹ́rin / ẹ̀rin
5 aárùnún / àrún
6 ẹẹ́fà / ẹ̀fà
7 eéje / èjè
8 ẹẹ́jọ / ẹ̀jọ
9 ẹẹ́sànán / ẹ̀sán
10 ẹẹ́wàá / ẹ̀wá
11 oókànlá / ọ̀kànlá
12 eéjìlá / èjìlá
13 ẹ̀tàlá
14 ẹẹ́rìnlá /ẹ̀rìnlá
15 aárùnúndínlógún / àrùndínlógún
16 ẹẹ́rìndínlógún / ẹ̀rìndínlógún
17 ẹẹ́tàdínlógún / ẹ̀tadínlógún
18 ẹẹ́jìdínlógún / ẹ̀jìdínlógún
19 oókàndínlógún / ọ̀kàndínlógún
20 ogun / ogún

 

Hope you enjoyed this very informal post. Please, every suggestion or correction is welcomed and appreciated. Thank you! See you in the next post.

Editor notes

As I am also a beginner in Yoruba, my sentences will be very short and boring. So please bear with me.

References


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /homepages/5/d598754719/htdocs/clickandbuilds/myorubadictionary/wp-includes/link-template.php on line 405