Learn Yoruba for Beginners – Lesson 11 : Numbers in Yoruba ( 1 – 20)
1 min read

Learn Yoruba for Beginners – Lesson 11 : Numbers in Yoruba ( 1 – 20)

Introduction

Numbers in Yoruba

For the pronunciation, please refer to this youtube video.

NumberYoruba
1oókan / ọ̀kan
2eéjì / èjì
3ẹẹ́ta / ẹ̀ta
4ẹẹ́rin / ẹ̀rin
5aárùnún / àrún
6ẹẹ́fà / ẹ̀fà
7eéje / èjè
8ẹẹ́jọ / ẹ̀jọ
9ẹẹ́sànán / ẹ̀sán
10ẹẹ́wàá / ẹ̀wá
11oókànlá / ọ̀kànlá
12eéjìlá / èjìlá
13ẹ̀tàlá
14ẹẹ́rìnlá /ẹ̀rìnlá
15aárùnúndínlógún / àrùndínlógún
16ẹẹ́rìndínlógún / ẹ̀rìndínlógún
17ẹẹ́tàdínlógún / ẹ̀tadínlógún
18ẹẹ́jìdínlógún / ẹ̀jìdínlógún
19oókàndínlógún / ọ̀kàndínlógún
20ogun / ogún

 

Hope you enjoyed this very informal post. Please, every suggestion or correction is welcomed and appreciated. Thank you! See you in the next post.

Editor notes

As I am also a beginner in Yoruba, my sentences will be very short and boring. So please bear with me.

References