Learn Yoruba for Beginners – Yoruba Short Story – Obe Iya Mi (My Mother’s Stew)
2 mins read

Learn Yoruba for Beginners – Yoruba Short Story – Obe Iya Mi (My Mother’s Stew)

Ni ọjọ kan, Ade ati iya rẹ lọ si ọja lati ra ounjẹ. Wọn ra ẹran, ẹfọ, ati epo pupa. Nigbati wọn de ile, iya Ade se obe to dun pupọ. Gbogbo ẹbi joko papọ, wọn si jẹun pẹlu ayo nla. Ade sọ pe, “Obe iya mi ni o dara ju gbogbo aye lo!”

One day, Ade and his mother went to the market to buy food. They bought meat, vegetables, and palm oil. When they got home, Ade’s mother cooked a very delicious stew. The whole family sat together and ate with great joy. Ade said, “My mother’s stew is the best in the world!”

Vocabulary

YorubaEnglish
ọjọ kanone day
AdeAde (a name)
iya rẹhis mother
ọjamarket
rato buy
ounjẹfood
ẹranmeat
ẹfọvegetables
epo pupapalm oil
ilehome
seto cook
obestew
to dundelicious
pupọvery
ẹbifamily
jokoto sit
papọtogether
jẹunto eat
ayo nlagreat joy
gbogbo ayethe world

Fọwọsi awọn aaye ti o ṣofo (Fill in the blanks):

 1. ___ ati iya rẹ lọ si ___ lati ra ounjẹ.
 2. Wọn ra ___, ___, ati ___.
 3. Nigbati wọn de ___, iya Ade ___ obe to dun pupọ.
 4. Gbogbo ___ joko papọ, wọn si ___ pẹlu ___ nla.
 5. Ade sọ pe, “___ iya mi ni o dara ju gbogbo aye lo!”

 

Click for answers
  1. Ade ati iya rẹ lọ si ọja lati ra ounjẹ.
  2. Wọn ra ẹran, ẹfọ, ati epo pupa.
  3. Nigbati wọn de ile, iya Ade se obe to dun pupọ.
  4. Gbogbo ẹbi joko papọ, wọn si jẹun pẹlu ayo nla.
  5. Ade sọ pe, “Obe iya mi ni o dara ju gbogbo aye lo!”