A Tale of Kindness and Community
1 min read

A Tale of Kindness and Community

Sugbon siwaju nibi ojumo, Ade ti aṣọ alabọrọ rẹ pelu awọn ọmọ ilẹ rẹ pẹlu “Eku abo” to dara ju ti omi imọlẹ ayé. Lẹhin ti irẹsẹ wa, nipa lẹti ẹyin ọjọ, o wa fẹ yọ s’awọn ara rẹ pelu “Od’abo” ti iranlọwọ o dara mo owo tuntun tuntun kan.

As the sun rose over the village, Ade greeted his neighbors with a hearty “Eku abo,” setting the tone for a day filled with warmth and camaraderie. In the evening, under the starlit sky, he bid farewell to his friends with an affectionate “Od’abo,” grateful for the bonds strengthened by simple gestures of kindness.

 

Vocabulary

EnglishYoruba
SunriseImọlẹ ayé
NeighborỌmọ ilẹ
GreetAlabọrọ
Good morningEku abo
EveningẸyin ọjọ
FarewellIrẹsẹ wa
BondAarọ
KindnessIranlọwọ
StoryAṣọ
GratefulNi iranlọwọ